مهرداد

مهرداد

تعداد مشاور 1
آگهی های فعال 0
درباره آژانس

من مشاور ملکی پرایوت منطقه یک و سه تهران هستم... 
قرارداد ها در یکی از معتبرترین آژانس های منطقه نوشته می شود...
کمیسیون برای قراردادهای فروش 1 درصد و برای قراردادهای اجاره 15 روز است... 
فایل ها شخصی... 
مشتری ها غالباً شخصی... 
*صداقت* رمز پیروزی است...

tehrancity